Cty An Như Sơn TNHH

336/28/79 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 36671389

Fax: (84-8) 37515988

Email: ansco@hcm.vnn.vn; ansacrox@vnn.vn

Website: www.ansbamboo.com; www.annhuson.com.vn

Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Phúc Nguyên