Cty URC Việt Nam TNHH

26 Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, Đường 6, TX. Thuận An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3767010, 3767012, 3767013, 3767019

Fax: (84-650) 3767025

Email: urcvietnamese@.urc.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Edwin Can Ta