photo1190968280.gif

Vu Hoang Chemicals & Environments Co., Ltd

Development history In the late ‘80s, Vu Hoang has formed with the main activity models are cargo service and trading of ...

Cty Vũ Hoàng TNHH Hóa Chất Và Môi Trường

Welcome to Cty Vũ Hoàng TNHH Hóa Chất Và Môi Trường

Vào những năm cuối thập niên 80, Vũ Hoàng đã thành hình với mô hình họat động chủ yếu là dịch vụ vận chuyển hàng hóa và kinh doanh Muối công nghiệp. Tại thời điểm đó Vũ Hoàng đã có một mạng lưới phân phối rông lớn khắp các khu ...